TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
(+48) 663-399-599

Regulamin organizacyjny PSSE w Sopocie

ZARZĄDZENIE Nr 7/12

 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Sopocie

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Sopocie

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz § 8 ust. 2 Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie, nadanego zarządzeniem nr 15/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. ze zmianami (ostatnia zmiana 19 czerwca 2012 r), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie z dnia 25 listopada 2010 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM:                                                       Załącznik do zarządzenia nr 7/12

Dyrektora PSSE w Sopocie

z dnia 20 czerwca 2012 r.

Gdańsk, dnia          

 

Regulamin organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Sopocie

 

I.                             Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie, zwany dalej Regulaminem, określa:

1)                        szczegółową organizację, zadania i sposób działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sopocie;

2)    przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w punkcie przyjęć materiału do badań bakteriologicznych;

3)    zakresy czynności oraz warunki współdziałania między jednostkami organizacyjnymi;

4)    prawa i obowiązki pacjenta.

 

§ 2. 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat wykonawczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie.

2. Stacja działa na podstawie przepisów:

1)                                  ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);

2)                                  ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 645 z późn. zm.);

3)                                  innych przepisów dotyczących organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie i niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Stacji

należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sopocie

Dyrektorze

należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie

Oddziale

należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną podporządkowaną jednemu przełożonemu, podlegającemu bezpośrednio Dyrektorowi. W razie potrzeby Oddział dzieli się na sekcje i stanowiska pracy

Sekcji

należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną podporządkowaną jednemu przełożonemu, podlegającemu bezpośrednio Dyrektorowi, lub bezpośrednio - Dyrektorowi

Stanowisku pracy

należy przez to rozumieć jednoosobowe stanowisko do wykonywania pracy określonego rodzaju podlegające bezpośrednio Dyrektorowi.

 

§ 4. 1. Siedzibą Stacji jest siedziba Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie przy ul. Kościuszki 23.

2. Terytorialny zakres działania Stacji obejmuje granice administracyjne Miasta Sopotu.

3. Nadzór merytoryczny i instancyjny nad Stacją sprawuje Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

 

§ 5. Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą na świadczeniu usług, z których środki stanowią dochody budżetu państwa.

 

§ 6. 1. Dyrektorem Stacji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie.

2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na określonych stanowiskach pracy.

3. W czasie nieobecności Dyrektora, Stacją kieruje osoba upoważniona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 7. 1. Dyrektor Stacji zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy i efektywnego funkcjonowania Stacji.

2. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują kierownicy tych komórek, działalnością pracowników na określonych stanowiskach pracy kieruje Dyrektor Stacji.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Stacji oraz pracownicy na stanowiskach pracy odpowiadają za zgodną z przepisami prawa, merytoryczną, właściwą i terminową realizację zadań.

4. W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy kierownika, w razie niemożności wykonywania funkcji przez kierownika, zastępuje go wyznaczony pracownik.

 

§ 8. 1. Wewnętrzne przepisy określające obowiązki i uprawnienia poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy, bądź regulujących sprawy o istotnym znaczeniu dla działania stacji wydawane są formie zarządzeń.

2. Zarządzenia podpisuje Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, względnie Główny Księgowy - w zakresie określonym ustawą o rachunkowości.

 

II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

§ 9. 1. Stacja udziela świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1, osobom fizycznym i na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej, odpłatnie i nieodpłatnie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

2. Za przebieg i udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialna jest Sekcja Epidemiologii.

3. Nadzór nad przebiegiem udzielania świadczeń zdrowotnych sprawuje Dyrektor Stacji.

 

§ 10. 1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 9, udzielane są w dniach i godzinach podanych na tablicy informacyjnej znajdującej się w Stacji.

2. W punkcie przyjęć materiału do badań przyjmuje się próby w celu ustalenia nosicielstwa bakterii chorobotwórczych .

3. Ustala się wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, Koszt trzykrotnej próbki badania na nosicielstwo bakterii chorobotwórczych obowiązuje wg. cennika.

 

III. Struktura organizacyjna Stacji

 

§ 11. 1. W skład Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)                Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2)                Sekcja Higieny Komunalnej;

3)    Sekcja Higieny Pracy;

4)    Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

5)    Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej;

6)    Sekcja Epidemiologii;

7)    Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

8)    Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej i Sekretarki Medycznej;

9)    Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

10)     Stanowisko Radcy Prawnego.

2. Dyrektor, w przypadku potrzeby wykonywania konkretnych zadań, może stworzyć samodzielne stanowiska pracy.

3. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik do Regulaminu.

 

IV. Podstawowe zadania realizowane w Stacji

 

§ 12. Stacja realizuje zadania powierzone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, w szczególności w zakresie:

1)    prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na państwowego inspektora sanitarnego;

2)    wykonywania badań i pomiarów środowiskowych w części dotyczącej poboru próbek;

3)    opracowywania ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

4)    działalności przeciwepidemicznej;

5)    opracowywania analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

6)    przygotowywania projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

7)    przygotowywania i składania projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych;

8)    inicjowania, organizowania, koordynowania, prowadzenia i sprawowania nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i szkoleń;

9)    sprawowania nadzoru i egzekwowania higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

10)                             prowadzenia postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawania w tychże sprawach decyzji administracyjnych;

11)                             prowadzenia spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

12)                             sprawowania nadzoru nad higieną środowiska nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

13)                             sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

14)                             sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno - sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;

15)                             kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach
i zgromadzeniach;

16)                             sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

17)                             przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych;

18)                             przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

19)                             przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;

20)                             prowadzenia spraw związanych ze statystyka publiczną;

21)                             prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem stacji a w szczególności finansowo księgowych, pracowniczych, administracyjnych i gospodarczych;

22)                             realizowania polityki bezpieczeństwa informatycznego;

23)                             wykonywania zadań planistyczno - organizacyjnych;

24)                             wykonywanie innych zadań PIS wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

 

V. Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Stacji

 

§ 13. 1. Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy:

1)    sprawowanie nadzoru w zakładach znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie oraz prowadzenie urzędowej kontroli żywności zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie i zatwierdzonym harmonogramem kontroli;

2)    prowadzenie urzędowych kontroli żywności w związku z powiadomieniami alarmowymi w systemie RASFF i RAPEX;

3)    czynności kontrolne w odniesieniu do obiektów prowadzących działalność w zakresie produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością;

4)    pobieranie próbek do badań art. spożywczych w ramach urzędowej kontroli żywności
i monitoringu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru;

5)    ocena sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego;

6)    czynności kontrolne w odniesieniu do zakładów produkcji i obrotu kosmetyków;

7)    opracowywanie dokumentacji w ramach systemu ostrzegania o niebezpiecznych kosmetykach RAPEX;

8)    współpraca z innymi inspekcjami w zakresie wspólnych kontroli oraz wymiany istotnych informacji dotyczących obiektów nadzorowanych;

9)    opracowywanie planów pracy Sekcji oraz wymaganej sprawozdawczości rocznej względnie okresowej (sprawozdawczość okresowa w zależności od poleceń jednostek nadrzędnych);

10)           prowadzenie ewidencji obiektów nadzorowanych przez Sekcję, wymaganych rejestrów i ew. innej dokumentacji;

11)           załatwianie interwencji ludności dotyczących jakości zdrowotnej środków spożywczych czy też stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-żywieniowych;

12)           współpraca z innymi komórkami i stanowiskami pracy Stacji w zakresie bezpieczeństwa żywności i stanu sanitarnego obiektów.

 

2. Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:

1)    kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

a) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia, gleby, wód i innych elementów środowiska,

b) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, publicznego;

2)    załatwianie spraw:

a) uciążliwości akustycznych w mieszkaniach oraz obiektach użyteczności publicznej,

b) zanieczyszczeń powietrza w mieszkaniach oraz obiektach użyteczności publicznej,

c)  innych wynikających z przepisów szczegółowych;

3)    prowadzenie monitoringu:

a) wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

b)    wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych;

4)    gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

5)    zadania wynikające z obronności państwa;

6)    prowadzanie wymaganej dokumentacji pionu Higieny Komunalnej tj.:

a) rejestr urządzeń wodnych oraz rejestr nadzorowanych obiektów,

b) rejestr pobranych próbek wody do badań oraz rejestr zdyskwalifikowanych próbek wody,

c)  rejestr decyzji administracyjnych,

d) dokumentacja postępowania w sprawach nadzorowanych obiektów i urządzeń, z podziałem na poszczególne grupy tematyczne.

 

3. Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:

1)    nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy;

2)    kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

3)    kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o substancjach i ich mieszaninach;

4)    kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy produktach biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;

5)    kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy;

6)    kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy;

7)    prowadzenie nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i kategorii 3;

8)    analiza wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy;

9)    współpraca w zakresie ww. zadań z innymi służbami (Państwową Inspekcją Pracy, służbą medycyny pracy, Państwową Inspekcją Handlową, Policją, organami samorządu terytorialnego);

10)                                   prowadzenie spraw dotyczących chorób zawodowych;

11)                                   gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących środowiska pracy;

12)                                   opracowywanie planów pracy i zamierzeń oraz ich terminowa realizacja;

13)                                   opracowywanie bieżących zagadnień problemowych zlecanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

14)                                   udzielanie porad i informacji w zakresie zagadnień merytorycznych dotyczących higieny pracy;

15)                                   udział w dodatkowych czynnościach zlecanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

16)                                   prowadzenie spraw z zakresu systemu jakości w nadzorze.

 

4. Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

1)    nadzór nad warunkami higieniczno - sanitarnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku

2)    nadzór nad warunkami higieny procesów nauczania;

3)    kontrola przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku;

4)    opracowywanie ocen stanu higieniczno - sanitarnego obiektów oświatowo - wychowawczych;

5)    wystąpienia w sprawie stanu i warunków sanitarnych do organów prowadzących placówki oświatowo - wychowawcze;

6)    sporządzanie rocznych planów pracy z uwzględnieniem placówek o ryzyku epidemicznym i obiektów oświatowo - wychowawczych wymagających częstszego nadzorowania;

7)    współudział w odbiorach obiektów nowych, adaptowanych lub modernizowanych;

8)    prowadzenie rejestru obiektów nadzorowanych, rejestru decyzji i nakładanych mandatów karnych;

9)    prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów, sporządzanie sprawozdań;

10)     współudział w realizacji pracy oświatowej w nadzorowanych placówkach oświatowych.

 

5. Do zadań Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1)    planowanie pracy oświatowej perspektywiczne, rozwojowe, okresowe;

2)    mobilizowanie pracowników medycznych do wykonywania zaplanowanych prac;

3)    popularyzacja zasad higieny i metod zapobiegania chorobom, kształcenie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;

4)    udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

5)    udzielanie pomocy w prowadzeniu poradnictwa medycznego, instruktażu;

6)    kształcenie i doskonalenie pracowników;

7)    zaopatrywanie placówek w wydawnictwa medyczne, pomoce poglądowe, sprzęt dydaktyczny;

8)    ocenianie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje;

9)    prowadzenie dokumentacji pracy oświatowo-zdrowotnej;

10)    współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Stacji.

 

6. Do zadań Sekcji Epidemiologii należy:

1)    dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

2)    prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej;

3)    współpraca z zakładami podstawowej opieki zdrowotnej, inspekcją weterynaryjną
i innymi, w zakresie zwalczania chorób zakaźnych;

4)    prowadzenie dochodzeń w przypadkach chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych,
w tym:

a)    wywiady środowiskowe,

b)    dezynfekcje,

c)     opracowywanie ognisk epidemicznych,

d)    prowadzenie rejestrów i kartotek dla poszczególnych jednostek chorobowych oraz prowadzenie sprawozdawczości i okresowych meldunków,

e)    przyjmowanie i przekazywanie do badań materiału badawczego na nosicielstwo
w ramach nadzoru nad nosicielami bakterii chorobotwórczych oraz analiz wyników
i ich przekazywanie zainteresowanym pacjentom i jednostkom organizacyjnym;

5)    sporządzanie sprawozdań statystycznych rocznych;

6)    wydawanie zarządzeń, decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi;

7)    współpraca z Sekcją Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w sprawach dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach zatruć pokarmowych;

8)    zadania organizacyjno - planistyczne;

9)    gospodarka szczepionkami zgodnie z programem szczepień ochronnych w okresach rocznych, ponadto prowadzenie w tym zakresie wymaganej dokumentacji;

10)           kontrola gabinetów szczepień w zakresie prawidłowej gospodarki szczepionkami,  realizacji planów szczepień, prowadzenia prawidłowej dokumentacji szczepień oraz niepożądanych odczynów poszczepiennych;

11)           sporządzanie sprawozdań statystycznych rocznych;

12)           kontrola prawidłowości procesów sterylizacji i dezynfekcji w zakładach lecznictwa zamkniętego, otwartego, prywatnych gabinetach lekarskich, w zakładach fryzjerskich;

13)           prowadzenie nadzoru nad powszechnymi akcjami deratyzacyjnymi;

14)           kontrola nad obrotem środkami dezynfekcyjnymi, dezynsekcyjnymi, deratyzacyjnymi;

15)           kontrola aparatów do sterylizacji;

16)           pobieranie próbek środków dezynfekcyjnych do badań;

17)           udzielanie świadczeń zdrowotnych w punkcie przyjęć materiału do badań bakteriologicznych w kierunku ustalenia nosicielstwa;

18)           prowadzenie punktu kasowego;

19)     załatwianie skarg i wniosków dot. całej Stacji, w tym prowadzenie wymaganego rejestru i dokumentacji.

 

7. Do zadań Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

1)    uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji, wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2)    opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sopot, uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

3)    wydawanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu;

4)    uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

5)    uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

6)    kontrola pod kątem zgodności z wymaganiami zdrowotnymi stosowanych materiałów przed ich wbudowaniem w sieć wodociągową;

7)    uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, nowo uruchomionych obiektów czy też urządzeń, dotyczy to także obiektów i urządzeń modernizowanych czy też przebudowanych;

8)    wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w zakresie opieki zdrowotnej;

9)    wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;

10)     wydawanie opinii o placówkach oświatowych;

11)     udzielanie konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

12)     współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji;

13)     prowadzenie wymaganej dokumentacji zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, opracowywanie wymaganej sprawozdawczości.

 

8. Do zadań Stanowiska Pracy ds. Statystyki Medycznej i Sekretarki Medycznej należy:

1)    opracowywanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Stacji;

2)    sporządzanie wszelkiego rodzaju meldunków statystycznych, w tym także dla potrzeb wewnętrznych Stacji;

3)    prowadzenie rejestrów druków statystycznych ścisłego zarachowania;

4)    opracowywanie zestawień decyzji i rachunków z racji działalności Stacji
i przekazywanie ich wraz z odnośnymi dokumentami do komórki finansowej;

5)    obsługa interesantów - kierowanie ich do kierownictwa Stacji czy też zainteresowanych komórek organizacyjnych;

6)    prowadzenie kasy Stacji.

 

9. Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy:

1)    prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Stacji oraz sporządzanie dokumentacji pracowniczej;

2)    opracowywanie projektów umów o pracę, dokumentacji o rozwiązaniu stosunku pracy, opracowywanie dokumentacji dla celów emerytalno- rentowych pracowników;

3)    prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Stacji oraz dokumentacji gotówkowej;

4)    analiza celowości wydatków gotówkowych oraz bezgotówkowych;

5)    przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne i stanowiska pracy Stacji;

6)    ewidencja analityczna kosztów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej;

7)    rozliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

8)    okresowa i roczna sprawozdawczość budżetowa;

9)    sporządzanie rocznych planów inwentaryzacji, dokonywanie wyceny środków trwałych na arkuszach spisowych oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;

10)                             rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym;

11)                             ewidencja analityczna dochodów budżetowych;

12)                             egzekwowanie należności finansowo-gotówkowych wynikających z działalności Stacji;

13)    opracowywanie dokumentacji dotyczącej funduszu płac pracowników oraz innych wydatków oraz dokonywanie stosownych wypłat;

14)    opracowywanie bilansów finansowych oraz innych analiz, tak po stronie dochodów jak i po stronie wydatków;

15)    opracowywanie projektów umów i zleceń dot. remontów, konserwacji i innych związanych z utrzymaniem siedziby Stacji i przekazywanie ich Dyrektorowi Stacji po uprzednim uzgodnieniu z obsługą prawną;

16)    wykonywanie innych zadań ekonomiczno-gospodarczych wynikających z działalności Stacji oraz zaleceń tematycznych jednostek nadrzędnych;

17) obsługa Stacji w zakresie informatyzacji i komputeryzacji.

 

10. Do zadań Stanowiska Radcy Prawnego należy:

1)    prowadzenie obsługi prawnej Stacji, w tym akceptacja projektów decyzji i postanowień przygotowanych przez pracowników Stacji;

2)    prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników Stacji w zakresie ustawodawstwa sanitarnego oraz udzielenia bieżących porad prawnych pracownikom Stacji;

3)    przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie
i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

4)    wykonywanie innych czynności prawnych z polecenia Dyrektora Stacji.

 

VI.    Prawa i obowiązki pacjentów

 

§ 14. 1. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do:

1)    świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń, do korzystania z rzetelnej "opartej na kryteriach medycznych" procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;

2)    informacji o wynikach przeprowadzanych badań i o wynikającym z tego stanie zdrowia oraz o potrzebie przeprowadzenia zabiegów i stosownego leczenia;

3)    życzliwego i kulturalnego traktowania, intymności oraz poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;

4)    ochrony swoich danych osobowych zawartych w dokumentacji.

 2. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych ma obowiązek:

1)    stosować się do wydanych poleceń;

2)    przestrzegać ustalonych porządku i dyscypliny obowiązujących w Stacji.

 

VII.   Obowiązki Stacji w razie śmierci pacjenta

§ 15. 1. W przypadku podejrzenia zgonu osoby przebywającej w Stacji niezwłocznie informuje się odpowiednie służby, które po przeprowadzeniu oględzin stwierdzą zgon osoby, przyczynę tego zgonu i wystawią kartę zgonu.

2. O śmierci, o ile to jest możliwe, zawiadamia się możliwie niezwłocznie rodzinę osoby zmarłej.

3. Po stwierdzeniu zgonu zapewnia się zachowanie godności należnej osobie zmarłej do czasu wydania zwłok firmie pogrzebowej wskazanej przez przedstawiciela rodziny osoby zmarłej.

 

VIII.          Postanowienia końcowe

§ 16. Obowiązkiem każdego pracownika  Stacji jest znajomość regulaminu i realizacja jego postanowień. .

 

 

 

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
   

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 23
tel. +58 551-06-35
tel. +58 551-26-22
tel./fax +58 551-06-65
e-mail: pssesopot@sopot.pl
www: http://www.psse.sopot.pl

   
Jesteś 6262344 gościem od 14.11.2007
Wykonanie: Fabryka CMS   |   © PSSE 2007    |   Kontakt   |   Mapa witryny    |